Преглед на файлове

Use proper dev version

master
Lukas Burk преди 1 година
родител
ревизия
a8d6dbd4e2
Подписан от: lukas GPG ключ ID: 044E8B20BB186F81
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      DESCRIPTION

+ 1
- 1
DESCRIPTION Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
Package: speedrunr
Title: Access Data from 'speedrun.com'
Version: 0.2.9000
Version: 0.2.0.9000
Authors@R:
person(given = "Lukas",
family = "Burk",


Зареждане…
Отказ
Запис